Vybuduj hradby svojich cností a nedaj šancu hriechu!

Je jedno, či si starý alebo mladý, či si muž alebo žena, aplikácia Virtusica ti pomôže rásť v Božích cnostiach a zmeniť svoj život práve teraz!

  • desc
  • desc
desc
desc
o aplikácii

Padáš pod ťarchou hriechu? Virtusica ti pomôže vstať a zbaviť sa zlých návykov

Aplikácia Virtusica je elektronický sprievodca kresťana svetom cností, ich získavania a budovania. Nie je to lacná hra ani súhrn nudnej teórie, odtrhnutej od života. Je to praktický návod - kľúč, ktorý formou rozvíjania fantázie a súťaživosti, postupne odomyká jednotlivé komnaty kresťanských cností. Priblíž sa k Bohu už za 30 dní!

Sedem 30 - dňových programov: Pokora, Štedrosť, Cudnosť, Dobroprajnosť, Striedmosť, Trpezlivosť, Činorodosť.

Sedem x 3 artefaktov: Viera, Nádej, Láska, Spravodlivosť, Miernosť, Statočnosť, Múdrosť.

desc
arcibiskup Cyril Vasiľ SJ

Kresťanom sa neraz vyčíta (väčšinou síce neprávom, ale niekedy aj odôvodnene), že príliš často hovoria o hriechu, že človeka napomínajú za jeho prehrešky, že celý život vidia len ako nekončiaci boj s neresťami. Som veľmi rád, že mladí kresťania, autori aplikácie Virtusica, všetkým tým, ktorí sa chcú cez proces seba-zdokonaľovania a pestovania čností zapojiť do dobrodružstva budovania lepšieho sveta, práve v dnešnej technologickej dobe ponúkajú pomôcku na formovanie kresťanského duchovného života cez pozitívne budovanie čností, teda tých vlastností, ktoré pomáhajú človeku stať sa dobrým a stále viac schopným k poznaniu, oceneniu a konaniu dobra. Správne rozlišovanie, pozitívna voľba a konanie dobra je znakom kresťanského optimizmu a príspevkom k osobnému duchovnému rastu a k šíreniu Božieho kráľovstva vo svete.

+ arcibiskup Cyril Vasiľ SJ

3 Piliere

desc
Pilier I.

Viera

Pre kresťana je viera v Ježiša Krista a jeho vykupiteľskú úlohu, nevyhnutným predpokladom cnostného života a prístupu k ďalším milostiam od Boha. Bez tejto viery by snaha o cnosť skĺzla do roviny v akej sa nachádzala pred príchodom Nášho Pána, do roviny pyšného pohanského dokazovania vlastnej výnimočnosti.

Pilier II.

Rozum

Cnosť je liek, avšak ako každý liek, keď sa užíva v nepravej chvíli, na nepravom mieste a bez rozmýšľania, môže nakoniec narobiť viac škody ako osohu. Rozum je tým kormidlom a vodcom, ktorý posudzuje, premeriava a hodnotí, akým spôsobom treba pri budovaní cnosti postupovať.

desc
desc
Pilier III.

Skutky

Múdrosť bez skutkov je popretím Kristovho učenia. Jalové odkrývanie detailov bytia, za ktorým, alebo ešte lepšie pred ktorým, nekráča duša na svojej ceste k spáse, je opakom múdrosti. Prax je tretím pilierom aplikácie a predstavuje zároveň logické zavŕšenie budovania.

Konaj dobré skutky, plň výzvy

V aplikácií Virtusica ťa čaká 30. dňový plán plný výziev. Konaj skutky, ktorými budeš pomáhať blížnym a zároveň nimi vybuduješ svoj vnútorný Hrad cností. Túto pevnosť budeš môcť zveľadiť aj ďalšími 7 artefaktami. Navštevuj chorých, rozdávaj almužny, cti si Matku Božiu, odpúšťaj, urovnávaj spory a mnoho iných. Zmeň svoj život a buď vzorom aj pre svoje okolie.

  • desc
  • desc

Začni budovať cnosti!

Prvý týždeň budovania cností je zadarmo. Ôsmy deň sa rozhodneš, či budeš pokračovať v budovaní cnosti za 4,99 eur mesačne, alebo sa rozhodneš využiť zľavu, a predplatíš si ročný program za 44,99 eur. Artefakty sú otvorené stále zadarmo.

  • desc
  • desc